Pilna cikla grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus. Galvenais informācijas izmantotājs ir VID un citas valsts iestādes.

Informācija tiek ņemta no uzņēmuma darbības apliecinošiem dokumentiem - pavadzīmēm, rēķiniem, čekiem, rīkojumiem.utt. Grāmatvedis šo informāciju apkopo, apstrādā un saglabā - tie ir uzņēmuma saimnieciskie darījumi. Uzņēmums var veikt dažādus darījumus, kuri nav saistīti ar tā saimniecisko darbību. Arī šāda veida informācija ir jāapstrādā.

No iegūtajiem datiem grāmatvedis sagatavo atskaites un iesniedz VID noteiktos termiņos (statistikas pārvaldei, bankai-ja pieprasa). 

Pieteikties pakalpojumiem   Skatīt citus pakalpojumus


 • Grāmatvedības likums;
 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;
 • MK noteikumi 775 "Gada pārskatu un konsolidēto  gada pārskata likuma piemērošanas noteikumi";
 • MK noteikumi 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju";
 • MK noteikumi Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai".

 • MK noteikumi 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu";
 • Dažādi MK noteikumi atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības specifikai.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana;
 • Pirmdokumentu pārbaude un apstrāde;
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID;
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID;
 • Operatīvās bilances sagatavošana pēc nepieciešamības;
 • Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
 • Finanšu un vadības atskaites.
 • Darba algas, atvaļinājuma naudas aprēķinu.;
 • Autorhonorāra aprēķināšana;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Komandējuma izdevumu aprēķināšana;
 • Grāmatvedības uzskaite starptautiskajā tirgū;
 • Citi neuzskaitīti grāmatvedības pakalpojumi.
Šī mēneša īpašais piedāvājums: