Mēs esam par godīgi sadarbību!

Licence ārpakalpojuma grāmatveža darbībai AGL 0000535

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Ārpakalpojuma grāmatvežiem uzlika jaunu pienākumu - identificēt savu klientu. Ja to neizdara, tad sodi ir neadekvāti bargi.

Kā tad notiek klienta identificēšana.

Pirms darījuma attiecību uzsākšanas jāaizpilda Klienta identifikācijas veidlapa. Arī tad, ja ir viens darījums (piem.Gada pārskata sastādīšana) ir jāievāc ziņas par potenciālo klientu.

Kā tad grāmatvedis identificē juridisku personu:

-lūdz uzrādīt dokumentus, kas apliecina juridiskās personas dibināšanu, statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu;

-lūdz ziņas par klienta juridisko adresi un saimnieciskās darbības faktisko veikšanas vietu;

-grāmatvedim jāgūst ziņas no publiski pieejama uzticama un neatkarīga avota;

-jānoskaidro patiesā labuma guvējs.

Līdzīgi identificē arī fizisku personu - saimnieciskās darbības veicēju.

Atturēšanās no darījuma veikšanas ja:

- darījuma apjoms vai vairāku saistītu darījumu kopējā summa ir 10 000 eiro vai lielāka;

- tiek veikts līdzekļu pārvedums, tostarp arī kredīta pārvedums, tiešā debeta pārvedums, bezskaidras naudas pārvedums, kas veikts ar maksājuma karti, elektroniskās naudas instrumentu vai citu informācijas tehnoloģiju un pārsniedz 1000 eiro;

-tiek veikta ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījums, kas pārsniedz 1000 eiro;

-darījums atbilst vismaz vienai no neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertām pazīmēm (noteikumi "Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība", vai rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (noteikumi "Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks";

- rodas šaubas par sākotnējā identifikācijā iegūtās informācijas patiesumu.

Ja rodas aizdomas par potenciālā klienta vai klienta nelegāliem darījumiem, tad , aizpildot speciālu veidlapu "Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu", tā ir jāiesniedz Valsts Ieņēmumu Dienestā.